Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen - 2022-2023 Bouw mee aan een duurzame en inclusieve leefomgiving

Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen - 2022-2023

Bouw mee aan een duurzame en inclusieve leefomgiving

Intro

Onze samenleving is in volle transitie en staat voor heel wat uitdagingen om onze planeet leefbaar en gezond te houden. De ontwikkeling en uitbouw van duurzame en inclusieve gebouwen, wijken, steden en gemeenten is daarbij een uitdagende opdracht voor zowel vastgoedprofessionals, ontwerpers als beleidsmakers.

Vanuit diverse, interdisciplinaire invalshoeken geeft het Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen jou de handvaten om mee na te denken over deze boeiende opdracht en de transitie mee vorm te geven.

De opleiding is jouw hefboom om als partner in het ontwerp- en bouwproces mee impact te hebben op de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige woon- en leefomgeving

lees meer… minder…

Wanneer?

Van 27/09/2022 tot 27/06/2023

Basisprijs

4400 euro

Klap alles open Klap alles dicht

Doelstellingen

 • De opleiding neemt je mee doorheen alle facetten van een mens- en milieuvriendelijk projecten leert je hoe die te ontwerpen, bouwen, beheren en evalueren.
 • De opleiding daagt je uit om holistisch en kritisch na te denken over de gebouwde en niet-gebouwde woon-, werk- en leefomgeving.
 • Je krijgt multidisciplinaire inzichten. Naast bouwtechnische en ecologische, komen ook sociale en economische topics aan bod.
 • Het docententeam bestaat uit zowel academici als praktijkexperts. Zij baseren hun lessen op de recentste onderzoeksbevindingen en ontwikkelingen. Praktische kennis doe je op via diverse plaats- en werfbezoeken, demo’s, workshops en praktijkoefeningen.
 • Je verrijkt je kennis op verschillende niveaus. Zowel het concrete gebouw, de ruimtelijke ontwikkeling en de omgeving, als het ruimer kader van regeneratieve ontwikkeling komen aanbod.
 • Je raakt vertrouwd met de verwevenheid van een bouw- en woonproject met de gebruikte materialen, de fysieke omgeving én het sociale speelveld waarin het zich bevindt. Je ondervindt hoe belangrijk de maatschappelijke functie van een gebouw is en hoe het in interactie staat met de gebruikers ervan.
 • Je ontwikkelt een brede, integrale visie op een duurzaam ontwerp, zonder daarbij oog te verliezen voor de uitvoeringsdetails en de meet- en beheersystemen van duurzame gebouwen.
 • Je verruimt je netwerk tijdens de opleiding door interactie met de deelnemers en docenten die actief zijn in diverse sectoren.

Doelgroep

Wil je een toekomstgerichte en brede visie ontwikkelen op duurzaam ontwerpen, bouwen en wonen? Wil je concrete bouw- en materialenkennis opdoen, projecten in globo begeleiden en evalueren? Wil je zelf actief bijdragen tot de transitie naar een toekomstbestendige, gezonde en regeneratieve wereld?

Dan is het Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen zeker iets voor jou.

De opleiding richt zich tot architecten, ontwerpers, ingenieurs, aannemers, bouwheren, projectontwikkelaars, stedenbouwkundigen, overheidsmedewerkers, medewerkers van intercommunales en nutsbedrijven, landmeters, makelaars en onderzoekers gericht op de bouwsector en de ruimtelijke ordening.

Naast bouwprofessionals, richten we ons ook op deelnemers die binnen hun job beleidsmatig bezig zijn met woonaspecten of optreden als ‘brugfiguren’. Eerder dan het toepassen van de bouwtechnische aspecten, biedt de opleiding voor deze deelnemers kansen om doelgroepen beter te informeren of te begeleiden.

Toelatingsvoorwaarden

Als deelnemer beschik je idealiter over een masterdiploma. Heb je een bachelordiploma? Ook dan kom je in aanmerking voor deelname. Het programmacomité beslist op basis van jouw schriftelijke motivatie over je toelating. Een brede interesse voor toekomstbestendig ontwerpen en bouwen van de gebouwde en niet-gebouwde woon- en leefomgeving is in de eerste plaats van belang.

Programma

Het Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen is opgebouwd uit 4 modules. Na een brede kijk op regeneratieve ontwikkeling in de eerste module, focus je in de tweede module op het stedenbouwkundig niveau. Tijdens de derde module bestudeer je vervolgens alle aspecten van het concrete gebouw.

Alles komt tot slot samen in de vierde module via enkele integratieoefeningen, werfbezoeken en een debat. Via een paper of ontwerpoefening maak je de vertaalslag naar de eigen omgeving.

Module 1: Kader voor toekomstbestendig ontwerpen van de woon- en leefomgeving

 • Maatschappelijke uitdagingen op ecologisch, sociaal, ruimtelijk, demografisch, economisch en bestuurlijk vlak
 • Transitie naar een duurzame samenleving, transitiedenken en transitiemanagement
 •  Algemeen kader van duurzame ontwikkeling
 • Historische scharnierpunten in duurzame ontwikkeling
 • Van nieuwe principes naar maatschappelijke verandering in duurzame ontwikkeling

 

Module 2: Toekomstbestendige, gezonde en inclusieve stedenbouw

 • Historiek van de ruimtelijke wanorde, kader en principes voor toekomst-bestendige, gezonde en inclusieve stedenbouw, inspelen op de context
 • De natuurlijke stad en gemeente: het landschap, ecosysteemdiensten, gezonde fysieke woonomgeving, regeneratief ontwerpen en lokale voedselproductie, strategie van de twee netwerken
 • De verbonden stad en gemeente: levendige kernen binnen een regionaal netwerk, kwaliteitsvolle kernverdichting en -versterking op maat van de stad en het dorp, nabijheid en centraliteit, het openbaarvervoersnetwerk en het fietsnetwerk als sturende drager voor ruimtelijke ontwikkeling, scenarioplanning
 • De aanpasbare stad en gemeente: herbestemming van brownfields, hergebruik van het bestaand patrimonium, veranderingsgericht bouwen, tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen, gemeenschappelijk wonen
 • De circulaire stad en gemeente: gesloten kringlopen (water, energie en materialen), duurzame energieopwekking op wijkniveau, symbiosis op wijk- en stadsniveau
 • De inclusieve stad en gemeente: ontwerpen met aandacht voordoelgroepen (bouwblokrenovatie, wonen op gemeenschapsgrond, sociaalcollectief wonen en huren, kindvriendelijke stedenbouw, ...), universal design
 • Financiële haalbaarheid en ruimteboekhouding, kwaliteitsbewaking en beleid als sturing

 

Module 3: Een toekomstbestendig gebouw

 • Introductie: duurzaamheid als kwaliteit, inclusief bouwen met en voorkwetsbare doelgroepen, klimaatbestendig bouwen, ontwerpen in functie van verandering
 • Een circulair gebouw: principes van circulair en veranderingsgericht bouwen, duurzaam materiaalgebruik, bouwen met hout, strobalen, kalk-hennep, leem, bamboe, houtgebruik zonder chemische verduurzaming, gezonde en milieuverantwoorde binnenafwerkingsmaterialen, selectief slopen en ontmantelen van gebouwen
 • Een gezond gebouw: diverse aspecten van het binnenmilieu, luchtkwaliteiten ventilatie, emissies en emissiearm ontwerpen
 • Een energieneutraal/-positief gebouw: bioklimatisch ontwerpen, energiepositief bouwen, wind- en luchtdicht bouwen, toekomstbestendige renovatie, duurzame energieopwekking op gebouwniveau, warmteterugwinning uit kringlopen, belang van licht en energiezuinige verlichting in gebouwen
 • Een waterneutraal/-positief gebouw: hergebruik van hemelwater en grijswater, hemelwaterinfiltratie en -buffering
 • Een groen gebouw: groendaken en geveltuinen
 • Evaluatie van gebouwen en materialen: evaluatiemethodes op gebouw-,element- en productniveau, labels
 • Het bouwproces: werken in bouwteam, beheer en nazorg, groen aanbesteden

 

Module 4: Praktijk en integratie

In dit opleidingsonderdeel komen alle aspecten en alle niveaus samen zodat de Complexiteit en verbanden zichtbaar worden. We zorgen hier voor een kruisbestuiving tussen theorie en praktijk.
Concreet bestaat de module uit het maken van een paper of ontwerp binnen jouwinteresse en werkveld, relevant binnen de opleiding. Daarnaast maak je ook integratieoefeningen, neem je deel aan workshops en een debat en bezoek je diverse voorbeeldprojecten.
In deze module werk je in kleine groepjes en zo interdisciplinair mogelijk. Zo kan je leren van de andere deelnemers en elkaar aanvullen. Deze module rond je af met de voorstelling van jouw paper of ontwerp in de vorm van een presentatie en tentoonstelling aan een jury.
 

Krachtlijnen van de opleiding

 • Actueel, onderzoeksgedreven en maatschappijgericht
 • Kruisbestuiving tussen theorie en praktijk, met een sterke betrokkenheid van het werkveld
 • Interdisciplinaire samenwerking en synthese
 • Kleine groepen voor maximale begeleiding van docenten
 • Stimulerende leeromgevingen met gebruik van educatieve technologie en een gevarieerd interactief aanbod van werkvormen
 • Innovatief transitienetwerk

Organisatie

De supervisie gebeurt door het programmacomité dat instaat voor een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte opleiding. Het programmacomité is samengesteld uit academici van de betrokken partners en externe experten.

Praktisch

Data en plaats

De opleiding start op 27 september 2022 en loopt tot 27 juni 2023. Er zijn 34 lesmomenten met in totaal 226 contacturen.
Er is geen les tijdens schoolvakanties.
De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag van 13.15 tot 21.30 uur. Tussenin worden pauzes voorzien.
We voorzien een combinatie van hoorcolleges, online lessen, workshops, debatten en studiebezoeken.

KU Leuven Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent.

Inschrijven

Schrijf online in vóór 20/09/2022.

De deelnameprijs is 4400 euro.
Als VIBE-lid geniet je een korting van 10% op de deelnameprijs en betaal je 3.960 euro.
Omwille van het interactieve karakter van deze opleiding is het aantal deelnemers beperkt.

In de deelnameprijs zijn deelname aan de lessen, digitaal cursusmateriaal, catering en verzekering inbegrepen. Je ontvangt ook een studentenkaart van KU Leuven.
Bespaar op je deelnamekosten via de kmo-portefeuille.
Na je toelating tot de opleiding ontvang je automatisch een factuur.


Getuigschrift

Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een decretaal erkend getuigschrift Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen door de KU Leuven.
Aan de opleiding zijn 25 ECTS-punten verbonden. 

Accreditatie

Erkenning

 • Erkenning door BIV voor 20 uur permanente vorming.
 • Deze opleiding is erkend voor Vlaams Opleidingsverlof met erkenningsnummer OBD-1000974.
 • Deze opleiding is erkend voor Betaald Educatief Verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met dossier nr. BR-80-2021.

Partners

Postuniversitair Centrum KU Leuven in samenwerking met VIBE vzwde Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en de Faculteit Architectuur van de KU Leuven.

Verwante opleidingen

Sustainability Leadership Program SPITS Vastgoed | Verschillende markten, verschillende dynamieken Embedded AI for Industry Urban Renewal 2022 ISMA | International Seminar on Modal Analysis
Wetenschap & Technologie

×

Techniek, engineering en industrie

×

Architectuur

×

Vastgoedkunde

×

keyboard_arrow_up