U bent hier: Home Postuniversitair Centrum Opleidingen info Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2019 Leuven

Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2019 Leuven

Meer weten?‎
van 31/01/2019 tot 13/12/2019
Wim Boone
Wouter Claes
Kim Creten
Robert De Lathouwer
Mario Deketelaere
Geert Demuijnck
Barbara Deprez
Toon Dirckx
David D´Hooghe
Aurel Gavriloaia
Stefaan Gielens
Wim Goossens
Jeroen Govers
Arne Hermans
Philippe Hinnekens
Céline Janssens
Philippe Janssens
Katrien Kempe
Jelle Langmans
Jef Lembrechts
Alexis Lemmerling
André Loeckx
Xavier Mertens
Dirk Meulemans
Wout Parys
Eric Peeters
Luc Plasman
Ward Robben
Dirk Saelens
Jan Schreurs
Rod Scrivener
Danny Stas
Patrick Valckx
Leo Van Broeck
Jef Van Doorslaer
Cynthia Van Hulle
Philippe Van Wesenbeeck
Michel Van Geyte
Herman Vande Putte
Bart Vanderhoydonck
Boris van Haare Heijmeijer

Download de folder.

Een multidisciplinaire opleiding voor professionals
Vastgoed speelt een belangrijke en boeiende rol in het economische leven.
De hoge eisen die de snel evoluerende samenleving daarbij stelt, vergen een grote en veelzijdige professionele competentie.

Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde antwoordt hierop door vanuit diverse invalshoeken een grondig wetenschappelijk onderbouwd en praktijkgericht inzicht te bieden in de verschillende deelgebieden van vastgoedkunde.

De nadruk ligt op - Het bijbrengen van multidisciplinaire kennis - Op confrontatie met recente onderzoeksbevindingen - Reflectie over de professionele en maatschappelijke relevantie van de verworven kennis Dit gebeurt door een combinatie van theorie- en praktijkvorming met een interdisciplinaire aanpak. Daarbij staat interactie tussen deelnemers die actief zijn in diverse sectoren van het vastgoed en lesgevers uit verschillende disciplines centraal.

Editie 2019 | vijfentwintigste jaargang Postuniversitaire vorming en dit jaar ook te Kortrijk!

Rond het Postgraduaat in de Vastgoedkunde organiseren we het Young professionals program Vastgoedkunde, uitdiepingsopleidingen, inspiration classes, seminars, Ladies Vastgoedkunde, Broodje Vastgoed, Ontbijt Vastgoed en het jaarlijks Eindejaarsdiner Vastgoedkunde.

Doelstellingen

 • Je verruimt je professionele kennis op het vlak van vastgoedkunde en verneemt de meest recente ontwikkelingen in de vastgoedsector
 • Je krijgt inzicht in de verschillende deelgebieden van de vastgoedkunde: vastgoedmarkt, financiële, juridische en bouwtechnische aspecten, vastgoedbeheer, -ontwikkeling en -exploitatie
 • Je verwerft het algemene denkkader, de conceptuele en methodologische uitgangspunten van de verschillende vastgoeddisciplines
 • Je kunt beredeneerd standpunten innemen en oplossingsgerichte toepassingen formuleren betreffende de praktijkgëorienteerde vastgoedproblematieken

Een uniek alumni-netwerk
Je kunt na de opleiding je contacten continueren binnen de alumniwerking.

Op regelmatige basis worden voor én door alumni activiteiten georganiseerd in de sociale, educatieve en professionele sfeer. Dit maakt het mogelijk om je professioneel netwerk binnen de sector te onderhouden en verder uit te bouwen.

De Alumni App is een unieke tool om dit uitgebreide netwerk snel en efficiënt bereiken.

Doelgroep

Al wie professioneel met vastgoed te maken heeft. Je bent houder van een masterdiploma. Enkele jaren praktijkervaring in de vastgoedsector genieten de voorkeur.
Een beperkt aantal kandidaten zonder masterdiploma kan mits een overtuigend en gemotiveerd kandidaatstellingsdossier uitzonderlijk worden toegelaten. Het programmacomité beslist over toelating tot de opleiding op basis van vooropleiding, relevante praktijkervaring, curriculum, motivatie en volgorde van inschrijving.

Programma

Opbouw van de opleiding

Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde omvat 4 blokken en telt 220 contacturen

Blok 1 De vastgoedsector in België - Financiële aspecten
Philippe Janssens frics (blokcoördinator), prof.dr. Cynthia Van Hulle, ir. Kim Creten mrics, ir. Aurel Gavriloaia mrics, ir.arch. Jeroen Govers frics, Céline Janssens mrics, Rod Scrivener frics, Patrick Valckx, Wouter Claes, Michel Van Geyte.

 • De Belgische vastgoedmarkt: algemene economische benadering, trends op lange termijn, verschuivingen op korte termijn, marktmechanismen
 • Investeringsanalyse: financieel rekenen, investeringsmethoden en de relatie risico/rendement
 • Balansanalyse: algemene principes, bijzondere toepassing voor makelaar, promotor en investeerder
 • Waarderingsprincipes en projectanalyse: terminologie, internationale standaards en methodes, kapitalisatie, discounted cash flow
 • Belegging in vastgoed: financiering, vastgoedcertificaten en Bevak, portfolio (positie van vastgoed binnen een portefeuille, risicospreiding)
 • Financiering van vastgoed: bankfinanciering (balans- versus projectfinanciering), financiering via de beurs

Blok 2 Bouwtechnische aspecten en architectuur
Prof.ir.-arch. Robert De Lathouwer (blokcoördinator), ir. Wim Boone, dr.ing. Jelle Langmans, prof.dr.ir.-arch. André Loeckx, ir. Jef Lembrechts, dr.ir. Wout Parys, prof.dr.ir.-arch. Dirk Saelens.

Bouwen en vastgoed

 • Energieprestatieregelgeving
 • Duurzaam, energiezuinig en passief bouwen
 • Architecturaal en stedenbouwkundig kwaliteitsvol bouwen
 • Technische en architecturale evaluatie van gebouwen
 • Waardebepaling, schattingen en expertise

Bouwproces

 • Voorbereidingsfase
 • Bouwteam-actoren (projectmanagement, quantity en quality surveyor, veiligheids-, milieu-, energiecoördinatie)
 • Veiligheidsaspecten rond het bouwgebeuren
 • Planning

Bouwtechnologie

 • Nieuwbouw, renovatie en restauratie
 • Brandveiligheid, akoestiek en energieprestaties
 • Ondergrondse constructies, funderingen en riolering
 • De structuur van een gebouw
 • Vloeren, wanden en gemene muren
 • De huid van het gebouw (U-waarde/warmte en vocht)
 • HVAC en sanitaire installaties in een gebouw
 • De elektrische installaties in een gebouw (incl. branddetectie, inbraakbeveiliging, domotica, immotica, liften, netwerken)
 • Hernieuwbare energie, warmtenetten en smart grids

Werf- en studiebezoek

Blok 3 Juridische aspecten en fiscaliteit
Mr. Ward Robben (blokcoördinator), prof.dr. David D'Hooghe, mr. Mario Deketelaere, mr. Wim Goossens, mr. Philippe Hinnekens, prof. Dirk Meulemans, prof.mr. Eric Spruyt, mr. Danny Stas, notaris Alexis Lemmerling, prof.  dr. Vincent Sagaert

Administratieve aspecten van vastgoed (*)

 • Wetgeving ruimtelijke ordening en omgeving
  - Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvergunningsdecreet: o.a. administratieve organisatie, plannen en verordeningen, bestemmingsvoorschriften, omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelen en exploiteren van hinderlijke inrichtingen), meldingen, zonevreemde constructies, planologisch attest, inspraak, informatieverstrekking, handhaving en sanctionering van stedenbouwmisdrijven
 • Wetgeving onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en wetgeving natuurbehoud
 • Wetgeving leefmilieu: bodemsanering (in het bijzonder in het kader van overdracht van gronden) inclusief grondverzet, milieueffectrapportering (MER) voor (grootschalige) bouwprojecten, afvalstoffenwetgeving (bv. gebruik van bouw- en sloopafval als grondstoffen)
 • Wetgeving sociaal-economische vergunning
 • Beheer van overheidseigendommen en wetgeving overheidsopdrachten
 • Overzicht van premies bij aankoop, bouwen, verbouwen en huren

Contractuele aspecten van vastgoed

 • Wet Breyne (verkoop op plan) en vastgoedpromotie
 • Koop
 • Huur en handelshuur (regionalisering huurwetgeving)
 • Opstellen van een huurovereenkomst
 • Erfpacht, opstal en vruchtgebruik (als alternatief voor huur)
 • Aannemingsrecht (o.m. onderaanneming, oplevering en aansprakelijkheid)
 • Hypothecair Krediet
 • Appartementsmede-eigendom

Fiscale aspecten van vastgoed (*)

 • Kopen, bezitten, verhuren en verkopen van vastgoed: zowel via vennootschap als privé
 • Successieplanning
 • Topics registratierechten
 • Onroerende leasing/erfpacht/opstal/vruchtgebruik
 • Toepassing van de algemene antimisbruikbepaling
 • Vlaamse Decreten inzake leegstand en verwaarlozing (woningen, gebouwen en bedrijfsruimten)

(*) Ingevolge de opeenvolgende staatshervormingen is deze materie in toenemende mate een gewestelijke materie geworden. Tijdens deze lessen wordt in hoofdzaak de regelgeving voor het Vlaamse Gewest toegelicht. Waar mogelijk (en in Blok 4) wordt gewezen op de belangrijkste specifieke voorschriften voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Blok 4 Vastgoed in de praktijk
Karl Van Oosterwyck mrics (blokcoördinator), prof.dr. Geert Demuijnck, Babara Deprez, Toon Dirckx, Stefaan Gielens mrics, Arne Hermans, mr. Katrien Kempe, Xavier Mertens frics, prof.dr. Jan Schreurs, prof. Herman Vande Putte MRE, Boris van Haare Heijmeijer, Bart Vanderhoydonck, prof. ir.-arch. Leo Van Broeck, Jef Van Doorslaer, prof.dr. Luc Van Liedekerke, Philippe Van Wesenbeeck, Lode Waes en gastsprekers namens RICS

Situering vastgoed - Deelmarkten en internationaal perspectief

 • Bespreking van de vastgoedmarkten: kantoren, KMO & industrie, winkels, wonen, zorg, studenten
 • Internationaal vastgoed: vergelijking van de buitenlandse vastgoedmarkt met de Belgische

Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijk beleid

 • Krachtlijnen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen (gewest, provincie en gemeente) en Brussel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • Grondgebruik, stedelijkheid en densiteit
 • Sociaal economische differentiatie van stedelijke ontwikkelingen
 • Ruimtelijke kwaliteit als beleidsprioriteit

Projectontwikkeling

 • Het ontwikkelingstraject, feasibility en sensitivity analyse
 • Ontwikkeling: privaat en PPS

Vastgoedmanagement

 • Asset-, property-, facility- en projectmanagement
 • Risico- en verzekeringsbeheer
 • Corporate real estate management

Ethiek

 • Zakenethiek en link naar de vastgoedsector
 • Statuut en inhoud van verschillende vastgoedberoepen

Studiebezoek

Docenten
Professoren van de KU Leuven en externe praktijkdeskundigen met expertise en ervaring.
Dit garandeert een optimaal evenwicht tussen theorie, visie en praktijkervaring.

Aanvullende scriptie
Deelnemers en alumni van het Postgraduaat in de Vastgoedkunde kunnen een aanvullende scriptie schrijven m.b.t. de in het postgraduaat aangebrachte materie. Deze scriptie is een kritische analyse van een praktijkgericht onderwerp m.b.t. vastgoed en kan worden ingebracht in het RICS-lidmaatschapstraject.
Het lidmaatschap van RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) biedt een internationaal kwaliteitslabel dat voor medewerkers van (internationale) vastgoedorganisaties een relevante professionele betekenis en meerwaarde kan hebben.
Wie het RICS-traject volgt, en met goed gevolg de APC (Assessment of Professional Competence) van RICS aflegt, wordt benoemd tot Chartered Surveyor en mag de titel MRICS (member of RICS) dragen. Meer informatie: www.rics.org

Organisatie

Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kulak Kortrijk in samenwerking met de Faculteiten Economie en Bedrijfswetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven.

Programmacomité
De supervisie gebeurt door het programmacomité dat borg staat voor de kwaliteit, wetenschappelijkheid en praktijkgerichtheid van de opleiding.

Leden: prof.ir.arch. Robert De Lathouwer, Philippe Janssens frics, mr. Ward Robben, Karl Van Oosterwyck mrics, ir. Kim Creten mrics, Jan De Brabandere, mr. Mario Deketelaere, Walter Hens frics, ir. Jef Lembrechts, prof.dr. Vincent Sagaert, een studentenvertegenwoordiging en Michel Van Geyte (voorzitter alumnibestuur), prof.dr. Wim Malfait, Maigret Jansen

Praktisch

Data en plaats
Wekelijks op donderdag van 16 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur
Vanaf 31 januari t.e.m. 14 december 2019 (m.u.v. juli en augustus)

Arenbergkasteel te Heverlee Leuven
of
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

Getuigschrift
Als je de opleiding succesvol beëindigt, krijg je een decretaal erkend getuigschrift 'Postgraduaat in de Vastgoedkunde' uitgereikt door de KU Leuven.
Aan de opleiding zijn 40 ECTS punten verbonden.

Inschrijven
Schrijf online in vóór 15 januari 2019
De deelnameprijs is 5250 euro.
Inbegrepen: deelname aan de lessen, cursusmateriaal (schriftelijk en digitaal) en catering.

Als deelnemer ben je verzekerd en ontvang je een studentenkaart van de KU Leuven.

De deelnameprijs voor de scriptie is 500 euro.
Inbegrepen: examengeld en begeleiding door promotor. Je inschrijving loopt t.e.m. 30 juni 2021.

Alumni van onze opleiding Young professionals program Vastgoedkunde ontvangen een korting van 250 euro op de inschrijvingsprijs voor het Postgraduaat.

Bespaar op je deelnamekosten via de KMO-portefeuille.

Hart Vastgoedkunde
Het Postgraduaat in de Vastgoedkunde schenkt 50 euro per inschrijving aan het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek (FIKO) van de KU Leuven.
Dit fonds bevordert vernieuwend oncologisch onderzoek. Dit basisonderzoek is essentieel voor de ontwikkeling van meer precieze en persoonsgerichte kankertherapieën. Prof.dr. Johan Swinnen, hoofd van het Departement Oncologie, is oprichter en voorzitter van het Fonds. Prof.dr. Frédéric Amant en prof.dr. Sabine Tejpar zijn mede-oprichters.
Het kankeronderzoek aan KU Leuven is grensverleggend en in verschillende domeinen leidinggevend op wereldvlak. Meer informatie: www.fiko.be

Verwante opleidingen
Integrale Productontwikkeling 26-09-2019
Postgraduaat in de Vastgoedkunde 2020 30-01-2020
Debatavond Rechtsgeleerdheid | De toekomst van de advocatuur 03-03-2020
Overnemen / overlaten van een vennootschap 2020 05-05-2020
Strafrecht in het familierecht | Het Vlaamse jeugddelinquentierecht & Familiale misdrijven 25-05-2020
Hoe duurzame groei bereiken in organisaties na Covid-19? 28-05-2020
De toekomst van de arbeidsmarkt: is er geen post-corona, of toch wel? 03-06-2020
Masterclass Big Data & Predictive Analytics 04-06-2020
Spits Vastgoed | To deal or not to deal real estate today - that is the question! 10-06-2020
REsearch @ KU Leuven | Evolutie woningprijzen en implicaties voor de toekomst 11-06-2020
Aandeelhoudersovereenkomsten | Na de invoering van de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen 15-06-2020
Webinar | Scenario-driven forecasting: lessons learned from modeling Covid-19 pandamic 16-06-2020
Ochtendspits Vastgoed | Onderhoud en herstellingen in huurovereenkomsten: implicaties recente rechtspraak/rechtsleer | VOLZET 17-06-2020
Het nieuwe bewijsrecht in het burgerlijke- en strafrecht 27-08-2020
Basisopleiding Investeringsanalyse - Kortrijk - UITGESTELDE DATA 17-09-2020
Young Professionals Program Vastgoedkunde 22-09-2020
Postgraduaat Smart Logistics 25-09-2020
Vastgoedrekenen in Excel: van vastgoedwaarderen tot projectanalyse 29-09-2020
Coachende vaardigheden - NIEUWE DATA 01-10-2020
Postgraduaat in het Financiewezen - Corporate Finance 02-10-2020
meer ...